Tytuł Projektu

Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Okres realizacji Projektu

od 2019-01-02 do 2023-11-30

 

Wartość Projektu

 • Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu: 3 140 799,50 zł.
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 647 065,82 zł
 • Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 399 507,68 zł
 • Wkład własny UŁ: 94 226,00 zł

 

Cel główny

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych (historia, WOS, filologia polska, filologia angielska, filologia włoska).

Programy kształcenia zostaną stworzone w oparciu o „Propozycję nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli” i zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

 

Zakres Projektu

 • opracowanie programów w zakresie modułów wspólnych dla specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym
 • opracowanie programów dla specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
 • realizacja programów kształcenia nauczycieli w zakresie modułów wspólnych na Wydziale Filologicznym i Wydziale Filozoficzno-Historycznym

 

Grupa docelowa

Grupa studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Filologicznego i Filozoficzno-Historycznego.

 

Planowane efekty

 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez opracowanie i realizację nowego programu ich kształcenia w naukach humanistycznych (historia, WOS, filologia polska, filologia angielska, filologia włoska);
 • współdziałanie uczelni ze szkołami i integrację treści modułów kształcenia przedmiotowego z praktyką w szkole; wprowadzenie praktyk śródrocznych;
 • nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich pozwalających na zwiększenie elastyczności oraz systematycznego aktualizowania posiadanej wiedzy;
 • rozwój kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów.